وب سایت مقام معظم رهبری
وب سایت ریاست محترم جمهور
ضوابط خاص اتحادیه صنف مشاورین املاک زنجان

آئين نامه داخلي ( ضوابط خاص )  اتحاديه صنف مشاورين املاك زنجان

 

ماده ( 1 ) متصدي واحد صنفي معاملات املاك به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي شود كه با رعايت كامل ضوابط و مقررات قانوني و دريافت پروانه كسب از اتحاديه ذيربط صرفا" در امور مشاوره خريد و فروش ، رهن و اجاره املاك و ابنيه اشتغال ورزد .

ماده ( 2 ) شرايط پذيرش : اخذ پروانه تخصصي اشتغال از سازمان ثبت و اسناد و املاك و رعايت دقيق و كامل ضوابط صدور پروانه كسب موضوع تبصره يك ماده ( 12 ) قانون نظام صنفي و آئين نامه هاي اجرائي مصوب هيات عالي نظارت بر كميسيون نظارت و همچنين رعايت مفاد اين آئين نامه خواهد بود .

تبصره 1/2 : صدور پروانه كسب مي بايست براي مكان مورد تقاضا در مهلت تعيين شده صورت پذيرد هر گونه جابجائي قبل از اخذ پروانه و انقضاي مهلت مقرر منجر به سلب اولويت وي خواهد شد .

تبصره 2/2 : صدور پروانه كسب در هر سال بر ميناي تعداد تعيين شده از سوي كميسيون نظارت بر اجراي تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفي بوده و ثبت نام متقاضيان با مراجعه حضوري به اتحاديه و يا از طريق پست سفارشي و يا هر گونه ثبت نام اعلام شده از سوي اتحاديه انجام پذيرد اولويت با افراد متاهل مي باشد .

تبصره 3/2 : متقاضيان ثبت نام شده بر اساس قانون نظام صنفي تا اخذ پروانه كسب حق بازگشايي واحد صنفي را نداشته و ثبت نام در اتحاديه نيز هيچگونه امتيازي را براي وي در بر نخواهد داشت .

ماده ( 3 ) شرايط فردي متقاضي دريافت پروانه كسب :

1- ارائه پروانه تخصصي اشتغال از سازمان اداره ثبت اسناد و املاك موضوع ماده 2

تبصره : اتحاديه مجاز به پذيرش از متقاضيان فاقد پروانه تخصصي اشتغال نمي باشد .

2- ارائه گواهي عدم محكوميت به ورشگستگي به تقصير ، كلاهبرداري ،‌خيانت در امانت و نظاير آن از مراجع ذيربط و ارائه گواهي صلاحيت فردي و انتضامي از اداره اماكن .

ماده ( 4 ) شرايط مكاني محل واحد صنفي متقاضي صدور پروانه كسب

1- رعايت حريم صنفي مصوب كميسيون محترم نظارت

2- حداقل مساحت واحد صنفي 15 متر مربع مي باشد .

3- به لحاظ رعايت موارد انتظامي مكان فاقد انباري و زير زمين باشد .

4- مكان داراي نام فارسي با مضامين موافق عفت عمومي بوده و صرفا" به صورت فارسي روي تابلو نوشته شود و از نامگذاري تكراري خوداري گردد .

5- واحد صنفي بايستي مجهز به تلفن ، چاپگر ، حداقل يك دستگاه رايانه ،‌گاو صندوق ، تابلو اعلانات ، كپسوا آتش نشاني و ميز و صندلي اداري مناسب به تعداد لازم جهت استفاده مراجعين گردد .

6- دارنده پروانه كسب مشاورين املاك صرفا" در محل مندرج در آدرس قيد شده فعاليت نمايد و مجاز به تاسيس شعبه اي ديگر نخواهد كرد .

ماده ( 5 ) شرايط آموزش واحد هاي صنفي تحت پوشش :

در جهت ارتقاء دانش فني و حقوقي كليه دارندگان پروانه كسب مكلفند در كلاسهاي آموزشي كه از سوي اتحاديه داير مي گردد شركت نمايند در غير اين صورت برابر مقررات مندرج در آئين نامه ماده 28 قانون نظام صنفي مورد پيگيري قرار خواهد گرفت .

 

ماده ( 6 ) اتحاديه موظف است نسبت به تهيه قراردادهاي قانوني متحد الشكل تنظيم شده كشوري ،  داراي شماره مسلسل و شماره عضويت و ممهور به مهر مخصوص كنترل قراردادها با هماهنگي سازمان بازرگاني و سازمان ثبت اسناد و املاك زنجان اقدام و برابر مفاد آئين نامه در اختيار صاحبان پروانه كسب و يا مباشر قانوني آنها با اخذ رسيد قراردهند و متصديان واحد هاي صنفي مكلف به رعايت دستورالعمل تنظيمي وزارت بازرگاني و سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور در ارتباط با چگونگي و نحوه تنظيم قراردادها مي باشند .

ماده ( 7 ) متصديان واحد هاي صنفي مكلفند مفاد قرارداد هاي تنظمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به صورت پلمپ و برگ شماري شده به توسط اتحاديه در اختيار شان قرار گرفته است و ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نموده اند برساند .

ماده ( 8 ) كليه متصديان واحد هاي صنفي مكلفند به هنگام تنظيم قرارداد اصل اسناد و مدارك احراز هويت طرفين را ملاحظه و سپس نسبت به تنظيم قرارداد اقدام نمايد ، در مورد تنظيم قرار داد اجاره حضور 2 نفر شاهد و امضاي قرارداد توسط آنها الزامي است .

ماده ( 9 ) قرارداد منعقده در مشاورين املاك مهمترين سندي است كه براي اثبات اوليه انجام معاملات ملكي براي خريد و فروشنده تنظيم ميشود لذا متصدي واحد صنفي مكلف است نكات لازم را در تنظيم آن رعايت نموده و حسب مورد از نظرات كارشناس فني و حقوقي استفاده نمايد و قرارداد تنظيمي را به امضاء آنان برساند تا انشاءا.... پايه هاي اختلافات ملكي از لحظه تنظيم قرارداد ها بكار گذاشته نشود .

ماده (‌10 ) متصدي واحد صنفي مكلف است كليه نسخ قرارداد ها را كه از سوي اتحاديه دريافت نموده و با قيد مهر و امضاء متصدي واحد صنفي خود را مورد استفاده قرار دهد و پس از تنظيم قرارداد بلافاصله نسخه اول و دوم را به متعاملين تسليم و نسخه سوم را نزد خود نگهداري نمايد .

تبصره 1/10 : متصدي واحد صنفي نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم نمايد .

تبصره 2/10 : متصدي واحد صنفي بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن بطور كامل مطلع سازد .

تبصره 3/10 : متصدي واحد صنفي و كاركنان وابسته بايستي از مبالغه ، اغراق و ارائه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خوداري نمايند در غير اين صورت برابر مقررات رفتار خواهد شد .

تبصره 4/10 متصدي واحد صنفي مكلف است براي كليه قرارداد هاي تنظيمي كد رهگيري صادر نمايد .

تبصره متصدي واحد صنفي نمي تواند براي مشاورين املاك غير مجاز كد رهگيري صادر نمايد در صورت تخلف برابر مقررات اقدام خواهد شد .

تبصره 6/10 متصدي واحد صنفي مكلف است حق الزحمه خودشان را طبق تعرفه كميسيون محترم نظارت در متن قراردادها قيد نموده وپس از آن قرارداد تنظمي رابه امضاء طرفين برساند .

ماده ( 11 ) در صورت مخدوش شدن قراردادهاي تنظيمي متصدي واحد صنفي ملزم است اصلاحيه لازم را به عمل آورده و به تاييد و امضاء‌متعاملين برساند و در صورت ابطال قرارداد متصدي واحد صنفي موظف است كليه نسخ آن را باطل و به اتحاديه تحويل نمايد .

تبصره 1/11 اتحاديه مكلف است نسخه هاي ارائه شده را رسيدگي نموده و در صورت داشتن تخلف به واحد صنفي تذكر و سريعا" نسبت به رفع تخلف اقدام نمايد در غير اين صورت اتحاديه تا رسيدگي به موضوع مجاز به تحويل قرارداد جديد نخواهد بود .

تبصره 2/11 اتحاديه صرفا مجاز به ارائه دو بسته 50 شماره اي از انواع قراردادهاي تصويبي مورد عمل به فرد صنفي در قبال رسيدگي نسخ قراردادهاي قبلي مي باشد .

ماده ( 12 )‌اتحاديه موظف است يك مهر متحدالشكل براي كليه واحد هاي صنفي تهيه كه با نام واحد صنفي و با مشخصات شماره عضويت مطابقت داشته و با اخذ هزينه و رسيد تحويل فرد صنفي نمايند و واحد هاي صنفي موظف به ممهور نمودن كليه قراردادها و مكاتبات با مهر مذكور مي باشند .

ماده ( 13 ) در صورت اختلاف بين متعاملين كه ناشي از نحوه عمليات متصدي واحد صنفي باشد ابتدا در كميسيون مربوط به اتحاديه رسيدگي در صورت عدم رفع اختلاف يا اعتراض به تصميم صادره موضوع از طريق مجمع امور صنفي ذيربط رسيدگي خواهد شد و در صورت محرز بودن تخلف از ناحيه واحد صنفي ،‌بايستي متصدي مربوطه نسبت به مرتفع نمودن مشكل اقدام و اتحاديه مكلف است در صورت ضرورت موضوع را به هيئتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات واحد هاي صنفي جهت برخورد قانوني منعكس و پيگيري نمايد .

ماده ( 14 )‌چانچه از واحد صنفي در اتحاديه طرح شكايت شود اتحاديه يك بار كتبا" با اخذ رسيد از متصدي واحد صنفي دعوت بعمل آورده و وي امتناع ورزد به عنوان تخلف در پرونده وي درج و اتحاديه مي تواند موضوع را صورتجلسه نموده و مراتب به استناد ماده 28 و فصل هشتم قانون نظام صنفي موضوع تخلفات و جريمه ها طرح و پيگيري نمايد .

ماده ( 15 ) تنظيم هر نوع قرارداد بين اتباع خارجي و يا موردي كه يك طرف آن ثبعه خارجي باشد در صورتي مجاز است كه فرد مذكور موافقت اداره اماكن را ارائه نمايد ، همچنين متصدي واحد هاي صنفي مي بايست پس از تنظيم قرارداد يك نسخه از قرارداد تنظيم شده را به اداره اماكن عمومي ارسال نمايند .

ماده ( 16 ) بر اساس اين آئين نامه كليه دارندگان پروان كسب و يا مباشر قانوني آنها موظف به حضور مستمر در واحد صنفي خواهند بود و چناچچه كاركناني را جهت مراجعه به منازل يا در واحد صنفي به كار گمارند ، بايستي مشخصات كامل آنها را جهت اخذ كارت شناسائي به اتحاديه ارائه تا اتحاديه پس از وصول تاييديه نامبردگان از مديريت نظارت بر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي نسبت به صدور كارت شناسائي اقدام نمايد در غير اين صورت متصدي واحد صنفي حق بكارگيري فرد يا افراد صدرالاشاره را نداردو در صورت ترك محل كار از سوي كاركنان متصدي واحد صنفي موظف است نسبت به اخذ كارت شناسائی و تحويل آن به اتحاديه اقدام نمايد ( مدت اعتبار كارت يكسال و قابل تمديد با رغايت مقررات خواهد بود )

ماده ( 17 ) نصب اصل پروانه كسب ،‌نرخنامه و آن دسته از دستورالعمل هاي ابلاغي اتحاديه كه از سوي مراجع ذيصلاح ابلاغ مي گردد در تابلوي اعلانات به منظور اطلاع مشتريان الزامي است .

ماده ( 18 )‌باستناد ماده 26 دستورالعمل اجرائي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك ،‌پرداخت حق الزحمه مشاور به ميزان مقرر در تعرفه اعلام شده كميسيون نظارت ، بالمناصفه به عهده طرفين قرارداد است .

ماده ( 19 ) فرد صنفي ملكف به رعايت نرخنامه هاي مصوب ابلاغي كميسيون محترم  نظارت بوده و مبلغ دريافتي از مشتريان را در قراردادهاي تنظيمي قيد و نسبت به صدور صورتحساب رسيد خدمات اقدام نمايد در صورت استنكاف اتحاديه مكلف است ضمن ثبت تخلف در پرونده نامبرده مراتب را بر اساس مواد قانوني پيگيري نمايد .

ماده ( 20 ) قراردادهاي تنظيمي در صورتيكه فسخ گردد فسخ كننده مي بايستي حداكثر تا 50 % حق الزحمه را به صاحب واحد صنفي پرداخت نمايد .

ماده ( 21 ) پرداخت كميسيون و ارائه خدمات برابر نرخ مصوب فقط به واحد هاي صنفي مجاز در ازاء تنظيم قرارداد هاي رسمي جديد ، و صرفا" در سامانه املاك و مستغلات كشور ثبت و كد رهگيري آن ممهور و مشخص شده باشد اختصاص يابد در غير اين صورت هيچگونه وجهي تحت هيچ عنوان تعلق نخواهد گرفت .

ماده ( 22 ) متصديان واحد هاي داراي پروانه كسب موظفند مبلغ حق عضويت ساليانه را تا پايان هر سال به حساب اتحاديه در اجراي ماده 3 آئين نامه اجرائي ماده 31 قانون نظام صنفي واريز وو فيش مربوطه را به اتحاديه تسليم نمايند در غيراين صورت مبلغ حق عضويت برابر تعرفه سال بعد دريافت خواهد شد .

تبصره : اتحاديه حق اخذ هيچگونه وجهي به صورت نقدي از اعضاء تحث پوشش را ندارد .

ماده ( 23 ) در صورتيكه فرد صنفي بخواهد از كار مشاوره املاك كناره گيري يا تغيير شغل و يا نسبت به واگذاري حقوق ناشي از پروانه خود نمايد مي بايست به اتحاديه كتبا" اطلاع دهد و با هماهنگي اتحاديه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي مردم را از قصد خود آگاه سازد و كليه اسناد و امانت و مدارك قابل استرداد و رونوشت بايگاني قراردادهاي موجود را طي صورتجلسه اي به اتحاديه تحويل نمايد .

تبصره 1/23 : به منظور اجرائي شدن بند فوق هر متقاضي پروانه كسب موظف است در زمان اخذ پروانه تعهدي مبني بر حفظ اسناد و مدارك و رعايت امانت داري به اتحاديه ارائه نمايد .

تبصره 2/23 : اتحاديه موظف به اخذ و امحاء مهر و نرخنامه مورد استفاده متصدي واحد صنفي و همچنين استرداد عين باقيمانده قرارداد هاي تحويلي بلااستفاده خواهد بود .

 تبصره 3/23 در صورتيكه فرد صنفي داراي پروانه كسب بخواهد تغيير محل نمايد مي بايست مراتب را كتبا" با رعايت مقررات مندرج در آئين نامه به اتحاديه اعلام تا اقدامات قانوني از سوي اتحاديه انجام و سپس موضوع را در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي به منظور اطلاع شهروندان با معرفي محل جديد اطلاع رساني نمايد .

ماده ( 24 ) فرد صنفي مي بايست تمامي فضاهاي خالي در قرارداد را با مطالب و ارقام صحيح تكميل و به طريقي كه جاي هيچگونهه ابهام و اشكالي نبوده در غير اين صورت به عنوان تخلف در پرونده وي ثبت مي گردد ، ضمنا" درج عبارات و عناوين و تغيير در قسمتهايي از قرارداد ها كه بصورت چاپ مي باشد ممنوع بوده و چنانچه نياز به توضيحات مازاد باشد در حضور متعاملين در قسمت پيش بيني در قرارداد هاي رسمي به طور خوانا درج وبه تاييد و امضاء متعاملين برساند .

ماده ( 25 ) مسئول واحد صنفي در هنگام تنظيم قرارداد ها مي بايست اسناد و مدارك مثبته مورد معامله را رویت و با محل مورد معامله تطبيق و پس از احراز مالكيت و احراز هويت نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد و چنانچه ملك مورد معامله در رهن ، بازداشت و يا طرح عقب نشيني و غيره در اسناد و مدارك درج شده باشد مكلف به تفهيم متعاملين و ملزم به درج در قرارداد تنظيمي خواهد بود .

ماده ( 26 ) فرد صنفي مي بايست در تنظيم قرارداد نسبت به صورت برداري از لوازم مربوط به مورد معامله اقدام و كليه آنها را در قرارداد مزبور قيد نمايد .

ماده ( 27 ) متصدي واحد صنفي به هيچ وجه حق دريافت امضاء از متعاملين بر روي قراردادهاي خام قبل از تكميل نمودن آن را ندارد .

تبصره : حضور متعاملين و نماينده قانوني آنها و ساير افراديكه مي بايست ذيل قراردادها را امضاء نمايند در هنگام تنظيم قرارداد الزامي است .

ماده ( 28 ) فرد صنفي و يا مباشر وي مكلف به حفظ امانت داري طرفين معامله بوده و به عنوان امين محسوب مي گردد و موظف است طرفين را از جزئيات دقيق معامله مطلع سازد .

ماده ( 29 ) فرد صنفي مسئول و ضامن حفظ و نگهداري اسناد و مدارك وجوهي است كه ضمن معامله بصورت امانت به وي سپرده مي شود و بايد در قبال آنها رسيد با امضاء و ممهور به مهر واحد صنفي تحويل صاحب آن بنمايد .

ماده ( 30 ) اخذ و نگهداري هر گونه اسناد تضميني و امانتي و تخليه پس از تنظيم قرارداد در واحد صنفي ممنوع است مگر به تراضي اصحاب معامله باشد كه بايستي در قرارداد قيد گردد .

ماده ( 31 ) فرد صنفي نمي تواند به جاي يكي از طرفين معامله اداي دين نمايد و يا تعهدات آنها را تقبل نمايد مگر اينكه وكالت نامه رسمي در اين زمينه داشته باشد .

ماده ( 32 ) هر گونه تفكيك و قطعه بندي اراضي و تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي به مسكوني و نصب نقشه هاي فاقد مجوز و خريد و فروش اراضي ممنوعه كه از سوي مراجع ذيربط اعلام گرديده است توسط متصديان واحد هاي صنفي ممنوع مي باشد ( رعايت كامل قانون منع فروش و واگذاري فاقد كاربري مسكوني براي مسكن و آئين نامه اجرائي مصوب هيئت وزيران در اين رابطه الزامي است )

ماده ( 33 ) اتحاديه مكلف است در راستاي بند ( ي ) ماده 30 قانون نظام صنفي سالانه اطلاع رساني لازم را در خصوص تكميل اظهار نامه هاي مالياتي اعضاء به عمل آورده و با اتخاذ تدابير مقتضي زمينه اقدام به موقع واحد هاي صنفي تحت پوشش را در اين خصوص معمول نمايد .

ماده ( 34 ) كار اتحاديه همه روزه به جز ايام تعطيلات رسمي برابر مقررات در ساعت اداري مي باشد .

ماده ( 35 ) جلسات هيئت مديره حداقل هر دو هفته يكبار و در روز هاي پنجشنبه از ساعت 11 به بعد برگزار مي گردد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده بدستور رئيس يا اكثريت هيئت مديره با تعيين وقت و تاريخ قبلي كه از سه روز تجاوز ننمايد برگزار مي گردد .

ماده ( 36 ) اتحاديه موظف است تصوير اين آئين نامه را به كليه واحد هاي صنفي تحت پوشش به منظور اجراي دقيق با اخذ رسيد به فرد صنفي يا مباشر قانوني آن ارائه نمايد و از طريق سايت اتحاديه مشاورين املاك زنجان اطلاع رساني نموده و نظارت لازم را بر حسن اجراي آن به عمل آورد .

ماده (‌37 ) كليه موارد مندرج در اين آئين نامه در صورت عدم رعايت آن توسط فرد صنفي برابر مفاد قانون و آئين نامه هاي مصوب قانون نظام صنفي از سوي اتحاديه قابل پيگيري خواهد بود .

ماده (‌38 )‌تاكيدبر نصب پرچم جمهوري اسلامي ايران و پرچم سياه در ايام و مناسبتهاي ملي ،‌مذهبي و اسلامي بر سر درب واحد صمفي مورد انتظار مي باشد .

ماده ( 39 ) اين آئين نامه در 39 ماده و در 17 تبصره در مورخه 10/07/1388 به تصويب اعضاء هيئت مديره اتحاديه صنف مشاورين املاك زنجان رسيد .

احمد نوروزی رئیس اتحادیه

محمد تمجید نایب رئیس اتحادیه

حسین قره باغی خزانه دار اتحادیه

رحمت ا له قربا نی   بازرس اتحادیه

علی مرادی دبیر اتحادیه

 طراحی و اجرا: داده پردازان و آداک                                 كليه حقوق این وب سایت براي اتحادیه صنف مشاورین املاک استان زنجان محفوظ است.