وب سایت مقام معظم رهبری
وب سایت ریاست محترم جمهور
فرم و قرارداد مباشرت

 

تعهدنامه لغو قرارداد با مباشرت

بسمه تعالي

  

اتحاديه محترم صنف مشاورین املاک زنجان

 

احتراماً اينجانب:................................................ داراي پرونده صنفي در اتحاديه بشماره:....................................
بدينوسيله متعهد و ملزم ميشوم پس از لغو قرارداد با مباشر خود بنام:............................................... ضمن اعلام مراتب فوق، در اولين فرصت مباشر جديد را معرفي و جواز مربوطه به مباشرت را جهت ابطال به اتحاديه تحويل دهم. در صورت هرگونه قصور، اتحاديه ميتواند اصل پروانه كسب دائم اينجانب را باطل و در اين رابطه حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مينمايم.

 

 

تاريخ:                                                                                       امضاء متعهد:

 

 

 

گواهي دفترخانه:

 

 

فرم قرارداد مباشرت

(موضوع تبصره 3 ماده 18 آئين­نامه ضوابط لازم براي صدور پروانه مصوب هيأت عالي نظارت)

 

  
الف: صاحب پروانه: شخص حقيقي

 

نام:                                                           نام خانوادگي:                                          نام پدر:                                    شماره شناسنامه:

محل صدور:                                            تاريخ تولد:                              محل تولد:                               دارنده پروانه كسب شماره:

مورخ:                                                      در رسته:                                                   صادره از اتحاديه صنف:

 

ب: صاحب پروانه: شخص حقوقي

 

نام شركت:                                               تاريخ تأسيس شركت:                                                               شماره ثبت شركت:

مديريت خانم/آقاي:                                 نام خانوادگي:                                          نام پدر:                                    شماره شناسنامه:

محل صدور:                                            تاريخ تولد:                              محل تولد:                               دارنده پروانه كسب شماره:

مورخ:                                                      در رسته:                                                   صادره از اتحاديه صنف:

بنشاني:

پلاك ابي:                                               پلاك ثبتي:                                                              شماره تلفن:

شماره فاكس:                                          تلفن همراه:                                                              كدپستي:

 

اينجانب با مشخصات فوق ضمن موافقت با تعهدات مباشر قبول مي­نمايم كه مسئوليتهاي تفويض شده به مباشر رافع مسئوليتهاي ابنجانب نخواهد بود. ضمناً متعهد مي­گردم كلية مقررات قانوني بويژه قانون نظام صنفي را رعايت نمايم.

 

گواهي امضاء دفترخانه:                                                                                                             امضاء صاحب پروانه:

 


نام:                                                           نام خانوادگي:                                          نام پدر:                                    شماره شناسنامه:

محل صدور:                                            تاريخ تولد:                              محل تولد:                               دارنده پروانه كسب شماره:

ساكن:

پلاك آبي:                                                              تلفن:

اينجانب با مشخصات فوق موافقت و قبول دارم كه در مورد مباشر يد اينجانب يد اماني است و مشمول كلية مسئوليتهاي مدني شخص امين مي­باشم و متعهد مي­گردم كليه مقررات قانوني بويژه قانون نظام صنفي را رعايت نمايم.

 

گواهي امضاء دفترخانه:                                                                                                             امضاء مباشر:

 

 

فرم قرارداد مباشرت

(با توجه به ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب اسفندماه 1382 و ماده 18 آئين­نامه موضوع تبصره يك ماده 12 قانون نظام صنفي (ضوابط صدور پروانه كسب مصوب 8/5/1383 هيأت عالي نظارت) و تبصره­هاي ذيل ماده مذكور اين قرارداد)

في­مابين خانم/ آقاي:                                               فرزند:                             داراي شماره­شناسنامه:

ساكن:

دارنده پروانه كسب به شماره:                         مورخ:                 كه در موارد آتي اين قرارداد دارنده پروانه كسب ناميده مي­شود و خانم/آقاي:                                         فرزند:                                         داراي شماره شناسنامه:

ساكن:

كه در موارد آتي مباشر ناميده خواهد شد در مورد اداره امور واحد صنفي واقع در بنشاني:

 

موضوع پروانه كسب شماره:                           مورخ:                             منعقد مي­گردد.

 

ماده يك) مباشر مكلف است واحد صنفي موضوع اين قرارداد را بترتيب مقرر از جانب دارنده پروانه كسب و تحت نظارت او اداره نمايد.

ماده دو) دارنده پروانه كسب به هر هنگامي كه مقتضي باشد مي­تواند نسبت به لغو اين قرارداد و بركناري مباشر اقدام نمايد.

ماده سه) اداره امور واحد كسبي موضوع اين قرارداد در هيچ مورد واقع مسئوليتهاي قانوني درانده پروانه كسب نخواهد بود.

ماده چهار) حق­الزحمه مباشر ماهانه به قرار:                                        ريال تعيين مي­شود كه در انقضاء هر ماه از جانب دارنده پروانه كسب پرداخت خواهد شد.

ماده پنج) مباشر مكلف است كه كليه اقدامات و مراقبتهاي لازم را به منظور حفظ اموال و حسن اداره واحد كسبي و اجراي ضوابط و مقررات قانوني معمول دارد.

ماده شش) مسئوليت هرگونه رفتار خلاف موازين قانوني و نيز بروز خسارات ناشي از نحوه عمل مباشر در حفظ اموال موضوع واحد كسبي مستقيماً متوجه وي خواهد بود.

ماده هفت) مدت اجراي اين قرارداد يكسال از تاريخ:                             خواهد بود و در انقضاء مدت چنانچه طرفين از ادامه اجراي آن انصراف حاصل ننمايند براي يكسال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

ماده هشت) اين قرارداد صرفاً ناظر بر انجام وظايف و مسئوليت­هاي مباشر به ترتيب مورد توافق طرفين بوده و هيچگونه حقوقي از نظر منافع كسبي يا سرقفلي و يا حق كسب و تجارت و پيشه براي مباشر نخواهد بود.

ماده نه)با فوت يا حجر دارنده پروانه كسب، اين قرارداد ملغي بوده و مباشر مكلف است مراتب امر را به اتحاديه كتباً گزارش نمايد.

 

نام و نام خانوادگي دارنده پروانه كسب                                                                             نام و نام خانوادگي مباشر

    امضاء و اثرانگشت                                                                                            امضاء و اثرانگشت

 

                   معرفي نامه مباشر      

 

اتحاديه صنف مشاورین املاک زنجان

 

سلام عليكم

احتراماً اينجانب:                            فرزند:                             به شماره شناسنامه:                                   متولد:

در رسته:                                     واقع در:

بدينوسيله آقاي:                                        فرزند:                                         شماره شناسنامه:                           را

 

بعنوان مباشر واحد صنفي خويش به آدرس فوق معرفي مي­نمايم، لطفاً خواهشمند است درصورت موافقت نسبت به صدور كارت مباشرت به نام مشاراليه اقدام لازم بعمل آوريد.

 

 

با تشكر:

امضاء و اثرانگشت

تاريخ

 طراحی و اجرا: داده پردازان و آداک                                 كليه حقوق این وب سایت براي اتحادیه صنف مشاورین املاک استان زنجان محفوظ است.