وب سایت مقام معظم رهبری
وب سایت ریاست محترم جمهور
چاپ انواع دادخواست

 

 

برگ اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

اخطارقانوني

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

خلاصه جواب

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم آقاي      

 باسلام واحترام به استحضار مي‌رساند :

در خصوص قرارداد      مورخ       في مابين اينجانب با شما نظر به اينكه به دنبال تنظيم قرارداد متوجه اختلاف زياد قيمت مذكور در قرارداد با قيمت روز گرديده و نتيجتاً در قرارداد مذكور اينجانب مغبون شده‌ام و شما هم در مقام حل وفصل  مسالمت‌آميز موضوع نمي‌باشيد در حالي كه اختيار فسخ به علت وجود غبن براي اينجانب به وجود آمده است فلذا به استناد مواد 416 و 417 قانون مدني و 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، مراتب فسخ قرارداد طي اين اظهار نامه به شما اعلام مي گردد تا ظرف مدت ده روز نسبت به استرداد ثمن معامله  به اينجانب اقدام فرمائيد .بديهي است پس از انقضاي مدت ياد شده و عدم تمكين شما به فسخ قرارداد اينجانب ناگزير به مراجعه به مراجع قضائي بوده و خسارات وارده به طريق قانوني از شما قابل مطالبه خواهد بود .

                                                            

    امضاء

 

       

برگ اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

اخطارقانوني

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

خلاصه جواب

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم آقاي      

 باسلام واحترام همچنانکه مستحضريد به موجب  قرارداداجارة عادی مورخ     ،     باب واحد تجاري در نشاني      جزء پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره ونام شهرستان"دراجارة شما قراردارد.، نظر به اينكه جنابعالی بعنوان مستأجر از تاريخ      لغايت      جمعاً به ميزان      ماه از پرداخت اجور متعلقه /اقساط مربوط به اجاره بهاء خودداري نموده ايد فلذا  بدينوسيله بطورقانوني به استناد ماده 9  قانون روابط موجر ومستأجر(مصوب سال56) به شما اخطارمي گردد که ظرف مهلت 10 روز ازتاريخ وصول اين اظهارنامه نسبت به پرداخت اجورمعوقه /اقساط اجاره بهاء اقدام فرمايندوالا موضوع از طريق قانونی پيگيری خواهد شد.

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                امضاء

       

برگ اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

اخطارقانوني

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

خلاصه جواب

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم آقاي      

 باسلام واحترام همچنانکه مستحضريد مفاد مادة     قراردادشمارة     فيمابين اينجانب و جنابعالي صراحت دارد که"درصورت ظهور وبروز اختلافات موضوع منحصرا ًازطريق حکم باحق صلح وسازش حل وفصل گرديده ونظرداوربراي طرفين لازم الاتباع مي باشد../(درصورت اختلاف مفاد مادة مرقوم دراين قسمت قيد شود)."نظرباينکه باوصف انجام تعهدات قراردادي توسط     درخصوص اجراي  موضوع قرارداد، شما نسبت به ايفاء تعهدات قراردادي خودوپرداخت مبلغ قرارداد موضوع بند     قراردادفوق الذکربه نحوتمام وکمال اقدامي بعمل نيآورده ايد فلذا بدينوسيله بطورقانوني به استناد ماده 459 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اخطارمي گرددکه ظرف مهلت 10 روز ازتاريخ وصول اين اظهارنامه تعهدات قراردادي خودراتکميلاً بانجام برسانيدوالانظرخودراازطريق پاسخ باين اظهارنامه درانتخاب وقبول يکي ازداوران معرفي اينجانب باسامي آقايان     که واجد تخصص مشاغل علمي وعملي     مي باشندبعنوان داور مرضي الطرفين ظرف مهلت مذکوراعلام فرمائيد .ضمناً قبولي داوران فوق الذکر در ورقة عليحده اخذودراختياراين شرکت مي باشد.                                  

امضاء

       

برگ اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

اخطارقانوني

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

خلاصه جواب

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم آقاي      

 باسلام واحترام همچنانکه مستحضريد مفاد مادة     قراردادشمارة     فيمابين اينجانب و جنابعالي صراحت دارد که"درصورت ظهور وبروز اختلافات موضوع منحصرا ًازطريق حکم باحق صلح وسازش حل وفصل گرديده ونظرداوربراي طرفين لازم الاتباع مي باشد../(درصورت اختلاف مفاد مادة مرقوم دراين قسمت قيد شود)."نظرباينکه باوصف انجام تعهدات قراردادي توسط     درخصوص اجراي  موضوع قرارداد، شما نسبت به ايفاء تعهدات قراردادي خودوپرداخت مبلغ قرارداد موضوع بند     قراردادفوق الذکربه نحوتمام وکمال اقدامي بعمل نيآورده ايد فلذا بدينوسيله بطورقانوني به استناد ماده 459 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اخطارمي گرددکه ظرف مهلت 10 روز ازتاريخ وصول اين اظهارنامه با پرداخت مبلغ      ريال تعهدات قراردادي خودراتکميلاً بانجام برسانيدوالانظرخودراازطريق پاسخ باين اظهارنامه درانتخاب وقبول يکي ازداوران معرفي اينجانب باسامي آقايان     که واجد تخصص مشاغل علمي وعملي     مي باشندبعنوان داور مرضي الطرفين ظرف مهلت مذکوراعلام فرمائيد .ضمناً قبولي داوران فوق الذکر در ورقة عليحده اخذودراختياراين شرکت مي باشد.                                  

امضاء

       

برگ اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

اخطارقانوني

نام      نام خانوادگي      به نشاني     

خلاصه جواب

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم آقاي      

 باسلام واحترام همچنانکه مستحضريد  مفاد مادة     قراردادشمارة     فيمابين اينجانب و جنابعالي صراحت دارد که"درصورت ظهور وبروز اختلافات موضوع منحصرا ًازطريق حکم باحق صلح وسازش حل وفصل گرديده ونظرداوربراي طرفين لازم الاتباع مي باشد../(درصورت اختلاف مفاد مادة مرقوم دراين قسمت قيد شود)."نظرباينکه باوصف انجام تعهدات قراردادي توسط     درخصوص اجراي  موضوع قرارداد، شما نسبت به ايفاء تعهدات قراردادي خودوپرداخت مبلغ قرارداد موضوع بند     قراردادفوق الذکربه نحوتمام وکمال اقدامي بعمل نيآورده ايد فلذا بدينوسيله بطورقانوني به استناد ماده 459و460  قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اخطارمي گرددکه ظرف مهلت 10 روز ازتاريخ وصول اين اظهارنامه تعهدات قراردادي خودراتکميلاً بانجام برسانيدوالانظرخودراازطريق پاسخ باين اظهارنامه درانتخاب ومعرفی داور اختصاصی خود اعلام فرمائيد تاداوران اختصاصی نسبت به انجام وظايف  داوری خود درمهلت قانونی اقدام فرمايندوالا موضوع از طريق قانونی پيگيری خواهد شد.

                                                                

 

                                                                                امضاء

       

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به تحويل مبيع (اتومبيل      شماره        ) مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق:  1 – قرارداد مورخ      2 – سند اتومبيل      شماره         

رياست محترم مجتمع قضايي" نام شهرستان محل اقامت خوانده "

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

 اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،      دستگاه اتومبيل وانت/سواري      سيستم     مدل      رنگ      شماره موتور      شماره شاسي      شماره موقت/دائمي      داراي      جلد سند مالكيت به شماره      و به شماره ثبت      صادره از      اداره راهنمايي و رانندگي  " نام شهرستان"را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و مبلغ      ريال بعنوان قسمتي از/تمامي ثمن معامله نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي تمامي مفاد قرارداد امتناع نموده و با وجود تنظيم سند رسمي انتقال به نام اينجانب از تحويل مبيع كه عبارت است از اتومبيل فوق الذكر باشد خودداري مي نمايد . فلذا با عنايت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجراي مفاد قرارداددر تحويل مبيع  صدور حكم محكوميت ايشان  به تحويل مورد معامله بنام اينجانب به استناد مواد 10، 220 الي 225، 238 و 239 و 1301 قانون مدني به انضمام جميع لوازم و لواحق شرعيه و عرفيه و خسارات و هزينة دادرسي درخواست مي‌گردد.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر خيابان-كوچه -  شماره پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهايآن

تعيين داور طرفِ مقابلِ مستنِكف

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق :1ـ قرارداد مورخ       ، 2ـ اظهارنامه شماره      ،   "  3ـ مدرك مورد نيازديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي "محل انعقاد عقد يا محل اجراي تعهد يا محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند :به موجب مفاده ماده / بند      قرارداد شماره      / مورخ      تنظيمي فيما بين اينجانب و خوانده كه صراحت دارد "ذكر دقيق مفاد ماده / بند    قرارداد، داير بر حل و فصل اختلافات از طريق داوري  (تك) نفرة  مرضي الطرفين / سه نفره"و با توجه به اينكه پس از بروز اختلاف در خصوص "ذكر مورد يا موارد اختلافات پيشامده"و ارسال اظهارنامه شماره        توسط اينجانب به طرف مقابل جهت انجام تعهدات قراردادي / و معرفي داور تك نفره
مرضي الطرفين/ سه نفره ، خوانده در مهلت قانوني ده روز در خصوص ايفاء تعهدات خود / و اعلام نظر در مورد مشخص شدة در اظهار نامه / ومعرفي داور اختصاص خود اقدامي به عمل نيآورده است فلذا مستنداً به ماده 459 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني استدعاي تعيينِ داورِ طرفِ مستنِكف با تخصصِ
"ذكر تخصص مورد نياز براي داوري"را براي حل و فصل اختلافات بوجود آمده دارد.

 

 محل امضاء مهر انگشت

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده/خواندگان

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعميرات اساسي در مورد اجاره مقوم به      ريالبه انضمام كلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1-قرارداد اجاره، 2-کارشناسی،   "3- مدرك مورد نياز ديگر "

رياست محترم مجتمع قضايي   "نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره" 

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شمارة      / مورخ          واحد مسكوني/تجاري جزء پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره ونام شهرستان"به نشاني     در يد استيجاري اينجانب قرار دارد نظر به لزوم تعميرات در مورد اجاره در خصوص  "ذكر موارد لازم به تعميرات" و تكليف موجر در اين مورد عندالإقتضاء با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مستنداً به مواد 20 و 21 قانون روابط موجر و مستأجر و 486 قانون مدني صدور حكم به الزام خوانده/خواندگان به انجام تعميرات اساسي در مورد اجاره به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

                                                                                                                        محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده/خواندگان

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعميرات اساسي در مورد اجاره مقوم به  "تاده میلیون ريال"ريال به انضمام كلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1-قرارداد اجاره، 2-کارشناسی،   "3- مدرك مورد نياز ديگر "

رياست محترم شورای حل اختلاف   "نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره" 

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شمارة      / مورخ          واحد مسكوني/تجاري جزء پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره ونام شهرستان"به نشاني     در يد استيجاري اينجانب قرار دارد نظر به لزوم تعميرات در مورد اجاره در خصوص  "ذكر موارد لازم به تعميرات" و تكليف موجر در اين مورد عندالإقتضاء با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مستنداً به مواد 20 و 21 قانون روابط موجر و مستأجر و 486 قانون مدني صدور حكم به الزام خوانده/خواندگان به انجام تعميرات اساسي در مورد اجاره به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي مورد استدعاست.

 

 

 

 

                                                                                                                        محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعهد در تعميرات مقوم به  "تامبلغ ده میلیون ريال"ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1- قرارداد، 2- رسيد وجوه پرداختي به خوانده، 3- رسيد كليد تحويلي به خوانده

رياست محترم شورای حل اختلاف "نام شهرستان محل اقامت خوانده"    

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادي را درخصوص انجام تعميرات طبق ليست ضميمه در نشاني      منعقد كرده ايم. با وصف اينكه از تاريخ مندرج در قرارداد، موضوع قرارداد را تخليه و جهت انجام تعميرات كلاً در اختيار خوانده/خواندگان قرار داده و حتي بيشتر از مبالغ مندرج در قرارداد پرداختي هايي را نيز به وي داشته ام و با وصف انقضاء مدت تقريبي حدوداٌ      ماه متأسفانه خوانده/خواندگان تعهدات خود را در مورد تعميرات انجام نداده است فلذا با تقديم اين دادخواست صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به انجام تعميرات قراردادي خود به استناد مواد 10 ، 219 و 220  و 1301 قانون مدني به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعهد در فك رهن مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1- قرارداد با خوانده، 2- صورتجلسات تنظيمي، 3- صورتحساب پرداخت هاي انجام شده
 "4- مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي "نام شهرستان محل وقوع ملك"

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

 اينجانب با استفاده از قرارداد تنظيمي با خوانده/خواندگان و بدست آوردن تسهيلاتي معاملاتي را داشته كه در موعد مقرر هم با  پرداخت هاي لازم تعهدات خود را انجام داده ام. نظر به اينكه با وصف مراجعات مكرر، خوانده/خواندگان از تعهدات قراردادي خود طفره مي روند و همچنان ملك اينجانب جزء پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره ونام شهرستان"از بابت تكميل تعهداتم در وثيقه خوانده/خواندگان قرار دارد كه با وصف انجام تعهداتم، موجبي براي ادامه آن وجود ندارد و از طرف ديگر ساير تعهدات خوانده/خواندگان نيز به سرانجام نرسيده است فلذا از دادگاه مستنداٌ به مواد 10، 790 و 1301 قانون مدني صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به انجام تعهدات قراردادي در فك رهن به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست. عندالاقتضاء از جهت بررسي صورتحساب في مابين و ملاحظه دفاتر خوانده/خواندگان و احراز تسويه حساب به انجام كارشناسي حسابرسي نيز استناد مي نمايد.

محل امضاء – مهر – انگشت

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

1- مشخصات فروشنده2- مشخصات مرتهن

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعهد در فك رهن مقوم به  "تامبلغ ده میلیون ريال"ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

تصوير مصدق 1 – قرارداد با خوانده، 2 – صورتحسابهاي پرداخت شده. "3- مدرك موردنياز ديگر"

رياست محترم شورای حل اختلاف"نام شهرستان محل وقوع ملك"

احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب براي بدست آوردن تسهيلاتي در اخذ وام از خوانده/خواندگان، قراردادي را با نامبرده منعقد و در مواعد مقرر اقساط متعلقه را در حق خوانده/خواندگان رديف      پرداخت كرده‌ام. نظر به اينكه با وصف مراجعات مكرر و پرداخت كليه وجوه و اقساط متعلقه و انجام تسويه حساب، خوانده/خواندگان از انجام تعهدات قراردادي خود طفره مي‌رود و همچنان ملك اينجانب جزء پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره و نام شهرستان"در وثيقه و رهن خوانده/خواندگان قرار دارد كه با وصف انجام تعهداتم، موجبي بر ادامه آن وجود ندارد فلذا به دستگاه مواد 10 و 790 و 1301 قانون مدني صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان رديف      به فك رهن به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست. عندالاقتضاء از جهت بررسي صورتحساب فيمابين و ملاحظه دفاتر خوانده/خواندگان و احراز تسويه حساب به انجام كارشناسي حسابرسي نيز استناد مي‌نمايد.

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده/خواندگان

1- نام فروشنده 2- نام مرتهن

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور حكم بر الزام خوانده/خواندگان به پرداخت بدهي خود به خوانده/خواندگان رديف دوم به ميزان      ريال و فك رهن فعلاً مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1 – قرارداد مورخ      2 – پايان كار، 3 – استعلام ميزان بدهي از  نام بانك مرتهن،
4 – عندالاقتضاء استعلام ثبتي. "5- مدرك موردنياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي"نام شهرستان محل وقوع ملك "

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

 اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،      دانگ      باب آپارتمان رديف      صورتمجلس تفكيكي شماره      جزء پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره و نام شهرستان"را از خوانده/خواندگان خريداري نموده‌ام. خوانده/خواندگان كه مورد معامله را در نشاني      احداث نموده آپارتمان موضوع دعوي حاضر را به اينجانب فروخته و بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاي تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده موضوع معامله را در رهن خوانده/خواندگان رديف دوم قرار داده است. نظر به اينكه خوانده/خواندگان رديف اول همچنان از انجام تسويه حساب با خوانده/خواندگان رديف دوم امتناع مي‌نمايد. فلذا با تقديم اين دادخواست صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان رديفهاي      به پرداخت بدهي خود به خوانده/خواندگان رديف دوم و فك رهن پلاك ثبتي      /      بخش "شماره و نام شهرستان محل وقوع ملك "مستنداٌ به مواد 10، 219، 220 و 1301 قانون مدني به انضمام كلية خسارات و هزينة دادرسي مورد استدعاست.ابطال تمبر وفق نظر دادگاه محترم و پس از اعلام ميزان دقيق بدهي خوانده/خواندگان رديف اول به عمل خواهد آمد.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي به ميزان      ريال به انضمام كلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1ـ قرارداد با خوانده ، 2ـ استعلام از      ،  "3- مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي"نام  شهرستان محل اقامت خوانده "

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

اينجانب‌ به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ      ،      دانگ     باب مغازه واقع در نشاني      را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن كلاً پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة/ خواندگان مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهي‌هاي خود را در حق      پرداخت نمي‌نمايد. نظر به اينكه عدم پرداخت بدهي‌هاي      موجب بروز مشكلات متعددي مي‌گردد فلذا مستنداٌ به مواد 10 ، 219, 220 ، 221و1301قانون مدني حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهي خود به انضمام كلية خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي به ميزان  "تامبلغ ده میلیون ريال" ريال به انضمام كلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1ـ قرارداد با خوانده ، 2ـ استعلام از      ،  "3- مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم شورای حل اختلاف"نام  شهرستان محل اقامت خوانده "

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

اينجانب‌ به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ      ،      دانگ     باب مغازه واقع در نشاني      را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن كلاً پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة/ خواندگان مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهي‌هاي خود را در حق      پرداخت نمي‌نمايد. نظر به اينكه عدم پرداخت بدهي‌هاي      موجب بروز مشكلات متعددي مي‌گردد فلذا مستنداٌ به مواد 10 ، 219, 220 ، 221و1301قانون مدني حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهي خود به انضمام كلية خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده/خواندگان

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به تحويل موضوع معامله مقوم به      ريال با قرار تأمين خواسته (توقيف عين آن) به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1 - مبايعه نامه 2 – مستندات پرداخت ثمن "3- مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي"نام شهرستان محل وقوع ملك (در مال غيرمنقول)  يا محل انجام تعهد"

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب به موجب مبايعه نامه شماره      مورخ   /   /    با خوانده/خواندگان نسبت به      اقدام به انجام معامله كرده ايم. نظر به اينكه با وصف انجام معامله و پرداخت      ريال بابت تمام/قسمي از ثمن معامله، خوانده/خواندگان از تحويل موضوع معامله به اينجانب خودداري مي كند فلذا به استناد اين دادخواست بدواً صدور قرار تأمين خواسته به توقيف عين موضوع معامله (     ) تا زمان صدور حكم و نيز صدور حكم الزام به تحويل مورد معامله  به اينجانب مستنداً به مواد 219 و 220 و بند 3 از ماده 362 قانون مدني  به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست . 

 

                                               

 

                                                                                                                              محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده/خواندگان

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به تحويل موضوع معامله مقوم به  "تامبلغ ده میلیون ريال"ريال با قرار تأمين خواسته (توقيف عين آن) به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1 - مبايعه نامه 2 – مستندات پرداخت ثمن "3- مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم شورای حل اختلاف"نام شهرستان محل وقوع ملك (در مال غيرمنقول)  يا محل انجام تعهد"

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب به موجب مبايعه نامه شماره      مورخ   /   /    با خوانده/خواندگان نسبت به      اقدام به انجام معامله كرده ايم. نظر به اينكه با وصف انجام معامله و پرداخت      ريال بابت تمام/قسمي از ثمن معامله، خوانده/خواندگان از تحويل موضوع معامله به اينجانب خودداري مي كند فلذا به استناد اين دادخواست بدواً صدور قرار تأمين خواسته به توقيف عين موضوع معامله (     ) تا زمان صدور حكم و نيز صدور حكم الزام به تحويل مورد معامله  به اينجانب مستنداً به مواد 219 و 220 و بند 3 از ماده 362 قانون مدني  به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست .      

    

                                     

 

                                                                                                                              محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به تحويل مورد اجاره به انضمام كليه خسارات قانونی

دلايل ومنضمات دادخواست

 کپي مصدق قرار داد اجاره

      رياست محترم مجتمع قضايي  "نام شهرستان محل وقوع ملک مورد اجاره" 

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

 اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادي را در مورد اجاره      واحد مسكوني/تجاري به نشاني     جزء پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره ونام شهرستان"در تاريخ      منعقد كرده ام. نظر به اينكه به محض انعقاد عقد اجاره، مستاجر مالك منافع عين مستأجره مي شود و مدت اجاره از روزي كه بين طرفين مقرر شده شروع مي گردد و موجر با عدم تحويل مورد اجاره عملاٌ اينجانب را از حقوق شرعي و قانوني ام محروم كرده اند فلذا مستنداً به مادة 476 قانون مدني صدور حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به تحويل مورد اجاره به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

الزام به تحويل مبيع مقوم به      ريال موضوع پلاك ثبتي     /     بخش "شماره ونام شهرستان"به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق:  1- قرارداد مورخ      ، 2- پايان كار، 3-گواهي دفترخانه، 4- دليل پرداخت ثمن، 5- صورتمجلس تفكيكي، 6- استعلام ثبتي،  "7-مدرک مورد نياز ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي  "نام شهرستان محل وقوع ملك "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،‌     دانگ      باب خانه جزء پلاك ثبتي     /     بخش "شماره ونام شهرستان"را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن نيز پرداخت شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قراردادي خود امتناع نموده‌اند. اينك اولاً:پيش از حلول جلسه رسيدگي صدور دستور استعلام ثبتي مورد استدعاست وثانياً: با عنايت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجراي مفاد قرارداد، صدور حكم محكوميت ايشان به تحويل مبيع به اينجانب به استناد مواد 10، 220 الي 225، 238، 239 و 1301 قانون مدني به انضمام جميع لوازم و لواحق شرعيه و عرفيه و خسارات و هزينه دادرسي درخواست مي گردد.

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

تأمين دليل انتقال به غير

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق:1- سند مالكيت،2-قرارداد اجاره3-" مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم شوراي حل اختلاف  "نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره"

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره      خوانده/خواندگان دعوي در      باب واحد تجاري جزء پلاك ثبتي        /      بخش  "شماره و نام شهرستان"  به نشاني      يد استيجاري دارند. نظر به اينكه متأسفانه خوانده/خواندگان برخلاف تعهد قراردادي خود و بدون اذن اينجانب (به عنوان موجر) مورد اجاره را به شخص ديگري منتقل كرده‌اند و تأمين دلايل اينجانب در اين موضوع براي استفاده در تقديم دادخواست هاي آتي ضرورت دارد فلذا به استناد ماده 149 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل از محضر شوراي حل اختلاف  محترم مورد استدعاست.

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

تأمين دليل انتقال به غير

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق:1- سند مالكيت،2-قرارداد اجاره3-" مدرك مورد نياز ديگر"

رياست محترم شوراي حل اختلاف  "نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره"

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره      خوانده/خواندگان دعوي در      باب واحد تجاري جزء پلاك ثبتي        /      بخش  "شماره و نام شهرستان"  به نشاني      يد استيجاري دارند. نظر به اينكه متأسفانه خوانده/خواندگان برخلاف تعهد قراردادي خود و بدون اذن اينجانب (به عنوان موجر) مورد اجاره را به شخص ديگري منتقل كرده‌اند و تأمين دلايل اينجانب در اين موضوع براي استفاده در تقديم دادخواست هاي آتي ضرورت دارد فلذا به استناد ماده 149 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل از محضر شوراي حل اختلاف  محترم مورد استدعاست.

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر خيابان-كوچه -  شماره پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهايآن

دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1 سند مالكيت، 2- نظر كارشناسي.

رياست محترم شوراي حل اختلاف "نام شهرستان محل وقوع ملك"

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

به موجب مستندات مذكور اينجانب مالك      باب آپارتمان واقع در نشاني      جزء پلاك ثبتي      /     بخش "شماره و نام شهرستان"و در همسايگي خوانده/خواندگان مي‌باشم. نظر به اينكه خوانده/خواندگان با اقدامات خود در پلاك تحت مالكيتشان آنهم در نماآت موجب بروز خسارت در ملك اينجانب مي‌باشند و اينجانب نيز در مقام جمع‌آوري دلايل و حفظ آنها هستم فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار اقدامات خوانده/خواندگان در ايجاد تغييرات در نماآت به استناد ماده 149 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري از محضر شوراي محترم حل اختلاف مورد استدعاست..

 

 محل امضاء مهر انگشت

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

تأمين دليل در خريد اتومبيل

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق 1 – سند مالكيت/مبايعه نامه، 2 – نظر كارشناسي 3- " مدرك مورد نياز ديگر".

رياست محترم شوراي حل اختلاف" نام شهرستان محل استقرار اتومبيل"

با سلام ، احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ     ،      دستگاه اتومبيل وانت/ سواري      سيستم      مدل      رنگ      شمارة موتور      شمارة شاسي      شمارة موقت/دائمي      داراي      جلد سند مالكيت به شمارة      و به شمارة ثبت صادره از      ادارة راهنمائي و رانندگي " نام شهرستان محل صدور سند"را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و مبلغ      ريال بعنوان قسمتي از/ تمامي ثمن معامله نيز پرداخت شده است . نظر به اينكه متعاقب انجام معامله/ و تنظيم سند رسمي انتقال متوجه وجود عيوب متعدد در اتومبيل مذكور شده‌ام و خوانده/خواندگان حاضر به جبران و رفع عيوب نمي‌باشند و از طرفي اينجانب در مقام جمع‌اوري دلايل حقانيت خويش مي‌باشم فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار عيوب و نقائص موجود و ارزيابي ميزان آنها به استناد مادة 149 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

"‌مشخصات مستاجر"

 

 

 

 

خوانده

" مشخصات موجر"

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

تأمين دليل تخليه ملك مورد اجاره به علت انقضاي مدت

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق قرارداد اجاره

رياست محترم شورای حل اختلاف"نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره"

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

بر اساس قرارداد اجاره شمارة / مورخ      واحد مسكوني/تجاري در پلاك ثبتي     /      بخش  "شماره و نام شهرستان"  به      در يد استيجاري اينجانب قرار داشت نظر به اينكه با انقضاي مدت اجاره در تاريخ      (مقرر در بند     قرارداد اجاره) و تخليه مورد اجاره توسط اينجانب به عنوان مستأجر ، خوانده (به عنوان موجر/ مالك) از تحويل گرفتن مورد اجاره خودداري مي‌نمايد فلذا با تقديم اين دادخواست به استناد مادة 149 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل تخلية مورد اجاره مورد استدعاست. كليد نيز جهت نگهداري در صندوق به شوراي حل اختلاف تقديم مي‌گردد.

 

 

 

                                                                                                                        محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده/خواندگان

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

تأمين دليل تغيير شغل

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق1-  سند مالكيت، 2-  قرارداد اجاره 3- " مدرك مورد نياز ديگر "

رياست محترم شورای حل اختلاف "نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره"

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره      خوانده/خواندگان دعوي در      باب واحد تجاري جزء پلاك ثبتي      /      بخش  "شماره و نام شهرستان"  به نشاني      يد استيجاري دارند. نظر به اينكه متأسفانه خوانده/خواندگان برخلاف تعهد قراردادي خود (مذكور در بند      قرارداد ياد شده و بدون اذن اينجانب (به عنوان موجر) در مورد اجاره تغيير شغل داده‌اند و تأمين دلايل اينجانب در اين موضوع براي استفاده در تقديم دادخواست هاي آتي ضرورت دارد فلذا به استناد ماده 149 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل از محضر آن شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدور حكم تجويز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث مقوم به     ريال به انضمام کلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

 كپي مصدق: 1-قرارداد اجاره رسمي شماره      مورخ     دفترخانه       2 -استعلام ثبتي .
 "3- مدرك مورد نظر ديگر"

رياست محترم مجتمع قضايي"نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره"

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

براساس قرارداد اجاره مورخ      / شماره     دفترخانه "شماره ونام شهرستان" اينجانب در      دانگ       باب مغازه جزء پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره ونام شهرستان"به نشاني مذكور يد استيجاري دارم. نظر به اينكه در قرارداد اجاره حق انتقال به غير سلب گرديده و موجر (خوانده) با انتقال حقوق خواهان به غير موافقت ننموده فلذا صدور حكم به تجويز انتقال منافع به استناد ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست ، بدواٌ صدور دستور استعلام ثبتي نيز مورد تقاضاست.

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

تخليه به علت انتقال به غير

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق: 1- سند مالكيت 2 – قرارداد اجاره شماره      دفترخانه  "شماره و نام شهرستان" 3 – معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري

رياست محترم مجتمع قضايي "نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره"

 با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

 براساس قرارداد مورخ  خوانده/خواندگان در      دانگ       بابواحد تجاري جزء پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره و نام شهرستان" به جهت شغل      يد استيجاري دارند. نظر به اينكه به موجب  بند      قرارداد ، خوانده/خواندگان مجاز به انتقال مورد اجاره به غير نبوده و صراحتاً براساس مستند مذكور از اين اقدام منع شده‌اند و با وصف اين منع توافق قراردادي خود تخلف نموده و مورد اجاره را به غير منتقل كرده‌اند فلذا عندالاقتضاء با صدور قرار معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري براي تعيين نصف حق كسب و پيشه متعلقه مستنداً به ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال مصوب 1356 صدور حكم محكوميت خوانده/خواندگان به تخليه مورد اجاره به علت انتقال به غير به انضمام جميع خسارات و هزينة دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

                                                                                                                             محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

تخليه بدليل انقضاء مدت به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست

كپي مصدق :1-سند مالكيت ،2- قرارداد اجاره

رياست محترم مجتمع قضائي"نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره"

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

 اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادي را در مورد اجاره      واحد مسكوني/ تجاري به نشاني     واقع جزء پلاك ثبتي      /     بخش  "شماره ونام شهرستان"  منعقد كرده ايم، نظر به اينكه قرارداد اجاره در تاريخ   /   /    منعقد و با لحاظ مدت     ماهه مذكور در بند      قرارداد ياد شده در تاريخ   /   /   به اتمام رسيده است و با انقضاء مدت اجاره تصرفات مستأجر در مورد اجاره فاقد مجوز شرعي و قانوني است فلذا رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده/خواندگان به تخليه مورد اجاره مستنداً به مادة 494 قانون مدنی به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.

 

                                                                                                                   محل امضاء – مهر – انگشت  

 

 

 

 

 

شماره و تاريخ ثبت دادخواست

شماره

تاريخ

شعبه                      دادگاه عمومي                    رسيدگي فرمائيد 

نام ونام خانوادگي مقام ارجاع كننده:

تاريخ      /      /                                   امضاء

 

چاپ روزنامه رسميكشور          فرم شماره 1296/2201/54  دفتر طرح وبرنامه ريزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی و اجرا: داده پردازان و آداک                                 كليه حقوق این وب سایت براي اتحادیه صنف مشاورین املاک استان زنجان محفوظ است.