وب سایت مقام معظم رهبری
وب سایت ریاست محترم جمهور
مشاهده خبر

قابل توجه همکاران

(( اطلاعیه ))

 

قابل توجه کلیه اعضاء تحت پوشش اتحادیه صنف مشاورین املاک استان زنجان

 

ماده23 - اشخاصيكهبدونتنظيمسندرسمياقدامبهپيشفروشساختمانيابدوناخذمجوزاقدامبهدرجياانتشارآگهي

نمايند ،بهحبسازنودويكروزتايكسالياجزاءنقديبهميزاندوتاچهاربرابروجوهواموالدريافتيمحكومميشوند.

تبصره : جرائممذكوردراينمادهتعقيبنميشودمگرباشكايتشاكيخصوصيياوزارتمسكنوشهرسازيوباگذشت

شاكي ،تعقيبيااجراءآنمتوقفميشود.

ماده24 -   مشاوراناملاكبايدپسازانجاممذاكراتمقدماتي ،طرفينراجهتتنظيمسندرسميقراردادپيشفروشبهيكياز

دفاتراسنادرسميدلالتنمايندونمیتوانندرأساًمبادرتبهتنظيمقراردادپيشفروشنمايند.  درغير اينصورتبرايباراولتا

يكسالوبرايباردومتادوسالتعليقپروانةكسبوبرايبارسومبهابطالپروانهكسبمحكومميشوند.

تاریخ انتشار : 1396/10/13 - 8:6
:: آرشیو اخبار
دو چشمِ آمنه بر روی احمد / گره خورده دلش بر موی احمد
گهی خندان گهی محو تماشا / چو می‌بیند خمِ ابروی احمد
تبلیغات:
 طراحی و اجرا: داده پردازان و آداک                                 كليه حقوق این وب سایت براي اتحادیه صنف مشاورین املاک استان زنجان محفوظ است.