اختصاص 9000 قطعه زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن به صورت میلیاردی


همدان – ایرنا – معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر با تایید ثبت طرح نهضت ملی مسکن ملایر در تاریخ این شهرستان گفت: در اولین گام از پروژه عظیم نهضت ملی مسکن شهرستان ملایر 9000 قطعه زمین ویلایی به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود و توافق می شود 8000 قطعه زمین در قالب نهضت ملی مسکن و 1000 قطعه در قالب طرح جمعیت جوانان.

منبع: https://www.irna.ir/news/85391830/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1

  کار ناکافی بانک ها در بازپرداخت وام سپرده مسکن