نامزد انتخابات: تامین مسکن ارزان برای جوانان دست یافتنی است


تبریز – ایرنا – کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مسکن گفت: تامین مسکن ارزان برای جوانان کشور با راهکارهای علمی و عملی محقق می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85400668/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  ادامه تعلیق محدودیت پروازهای چارتر به قشم و کیش بررسی می شود